NLP – Hva, hvem, når?

NLP er en forkortelse for “Neuro Lingvistisk Programmering” – som ikke akkurat er en selvforklarende og lett tilgjengelig betegnelse på en ellers meget jordnær filosofi og praktisk metodikk.

NLP er en metodikk for både personlig utvikling og suksess i næringsliv. Fundamentalt for NLP er en erkjennelse av at vi mennesker etablerer helt personlige mentale kart av verden omkring oss. Kartene er en resultat av den måten som vi enkeltindivider filtrerer informasjonen, inntrykkene, fra omgivelsene – basert på våre erfaringer i livet. NLP-metodikken er et kraftfullt virkemiddel til å hjelpe mennesker til nye veier i livet gjennom å forandre deres interne kart av omgivelsene. Hensikten er å møte omverdenen på en måte som er konstruktiv og fremmende for det vi ønsker å oppnå.

 • Hva er årsaken til at du tenker som du tenker?
 • Hva er årsaken til at du sier som du sier?
 • Hva er årsaken til at du gjør det du gjør?

Å oppnå varig endring av gamle vaner og atferd krever innsyn i nettopp disse spørsmålene. NLP representerer en systematisk måte å jobbe med disse spørsmålene – nemlig å forstå de bakomliggende årsakene til at vi tenker, sier og gjør som vi gjør.

For på en effektiv måte å kunne hjelpe andre mennesker eller meg selv å gjennomføre en ønsket, varig endring i vaner og atferd, så er det nødvendig med en systematisk tilnærming og praktiske verktøy i endringsarbeidet. Det er en helt naturlig forklaring på hvorfor vi mennesker ikke bare kan beslutte å endre våre vaner og atferd, men nesten altid faller tilbake til gamle “synder” etter kort tid – det være seg et nyttårsforsett eller kanskje en blokkering som hindrer oss i å nå et mål på jobben. NLP er en slik verktøykasse med jordnær metodikk og praktiske verktøy.

NLP er systematisert kunnskap om hvordan vi mennesker strukturerer vår tenkning, følelser, språk og atferd for å realisere et ønsket resultat. NLP er også en metodikk for å modellere eksepsjonelle topprestasjoner av utøvere innen deres felt.

NLP og modellering

NLP er systematisk tilnærming for å forstå hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør i ulike situasjoner. For å kunne jobbe effektivt og virkningsfullt med både egne, personlige utfordringer, eller støtte andre mennesker i deres personlige utviklingsarbeid, er det nødvendig å kunne trenge gjennom overfladiske observasjonene for å forstå de bakenforliggende årsaker til måten vi reagerer på i ulike situasjoner. NLP er en slik metodikk.

Begrepet modellering er kjerne i NLP. Modellering er kunsten å identifisere forskjellene mellom en person som er eksellent til en gitt aktivitet, sammenliknet med en gjennomsnittlig utøver. Modellering benyttes således til å fange mønstre av optimale karakteristika i enhver person i enhver sammenheng.

Modellering som generelt begrep – uavhengig av NLP – er best kjent innen sport på elitenivå, hvor ekstremt små forskjeller i tilnærming og utførelse av en disiplin utgjør hundredeler av sekunder eller millimeter – og forskjellen mellom førsteplass og ingen pallplass. Mens observasjoner innen utøvelse av fysiske aktiviteter relativt sett er enklere å observere, så er modellering av f.eks. en menneskelig egenskap.

Selv om opprinnelsen til NLP er tuftet på modellering, så har utbredelsen av NLP over tid utvannet betydningen av modellering.

N, L og P

NLP’s bygger på en fundamental erkjennelse av at objektive tilstander og situasjonsbeskrivelser i denne sammenhengen ikke eksisterer. Alt er subjektive opplevelser basert på den enkeltes “bilde av verden” – altså basert på tidligere erfaringer. NLP kaller dette vårt representasjonssystem.

Neuro

Vi mennesker tar inn omgivelsene gjennom sanseinntrykk, som jo kjent er

 • Visuelt (se)
 • Auditivt (høre)
 • Kinestetisk (føle)
 • Lukt
 • Smak

Gjennom de fem sansene tar hjernen mot en representasjon av disse sanseinntrykkene. Man kaller dette for vårt personlige filter for å bearbeide de kolossale mengdene av sanseinntrykk.
 Vårt første mentale kart består således av de “interne bildene” som filtrene skaper av sanseinntrykkene. Dette kartet kaller NLP for “First Access”.

Lingvistisk

I hjernen setter vi ubevisst “ord” på de filtrerte sanseinntrykkene. Man kaller dette å kodifiserer inntrykkene ved å sammenlikne strømmen av sanseinntrykk i nuet med hjernens kolossale arkiv av tidligere sanseinntrykk. Våre erfaringer setter en merkelapp på sanseinntrykkene slik at det gir oss en personlig mening. Ulike personer har ulike erfaringer og dermed ulike filtre som gir to personer i samme situasjon en ulik representasjon av sanseinntrykkene og dermed ulik mening

Vårt andre mentale kart består av å relatere de filtrerte sanseinntrykkene til ord og begreper (derav begrepet “lingvistisk”). Dette kartet kaller NLP for “Lingvistisk representasjon”.

Programmering

Vår underbevissthet forholder seg til våre to mentale kart (som nevnt ovenfor). Når hjernen prosesserer de filtrerte sanseinntrykkene (Neuro) med våre erfaringer (Lingvistisk) utløser dette en reaksjon hos oss, nemlig vår atferd.

Årsaken til at vi reagerer som vi gjør i ulike situasjoner, og at personer reagerer ulikt på samme stimuli, finnes altså i våre to mentale kart som er helt unike for den enkelte.
Vi vil typisk reagere likt hver gang vi møter de samme stimuli fra omgivelsene. NLP beskriver dette som at underbevisstheten er programmert til å reagere slik.

NLP i praksis

En NLP-practitioner anvender sine NLP-kunnskaper og ferdigheter i rollen som katalysator for en ønsket endring – det være seg enkeltpersoner, grupper eller hele organisasjoner.

NLP anvendes i forbindelse med mange ulike problemstillinger, for eksempel

 • Personlig utvikling
 • Utdanning
 • Teambuilding
 • Salg
 • Ledelse

Hvor enn det er snakk om samspill mellom mennesker og forbedringspotensial, har NLP en rolle som effektivt virkemiddel i å utvikle og forbedre prestasjoner.

 • Å jobbe systematisk med en ønsket personlig forandring med henblikk på en varig ny atferd krever i NLP-språket av-programmering av dagens uønskede atferd og re-programmering av en ny atferd
 • Å jobbe systematisk med dette forutsetter som nevnt å komme bak fasaden for å bearbeide de bakenforliggende sanseinntrykkene, deres representasjon og kodifisering/filtrering

NLP-metodikken har mange enkle teknikker som er lettfattelige, enkle å anvende og imponerende effektive. Likevel ligger de mest effektive deler av NLP-metodikken i langt mer komplisert og avansert kunnskap og praktiske NLP-ferdigheter. NLP er nemlig praktiske øvelser og grep basert på inngående kunnskap for å legge til rette for og evaluere/anvende resultatet i øvelsene i det videre arbeidet med personer og grupper.

Å bli en sertifisert NLP-practitioner og coach forutsetter derfor demonstrerte resultater i samsvar med både NLP’s faglige innhold og etiske retningslinjer og verdier. Som alle andre kunnskaper om menneskelig atferd kan også NLP misbrukes. Sertifiserte NLP-practitioners undergår en personlig utvikling av sitt eget verdigrunnlag – kan vi konstatere basert på erfaring. NLP-utdannelsen er en personlig reise. Det er ikke mulig å bli en god NLP-practitioner ved å stå på utsiden og betrakte det faglige innholdet. Det må oppleves med personlig engasjement. Først da, når man kjenner NLP-metodikken på egen kropp, kan man anvende til det beste for endre mennesker.

UCan - Eli Haals møter John Grinder

Eli Haals er NLP-fagansvarlig og Approved NLP Trener ITA og en av få New Code NLP Trenere i Europa. UCan er ITA Certified Member.

NLP’s opprinnelse

NLP begynte sitt liv som en modelleringsmetodikk. John Grinder og Richard Bandler begynte deres legendariske arbeid – som skulle bli til NLP – med å kartlegge atferdsmønstrene til genier som gestaltterapiens gründer Fritz Perls, familieterapeuten Virginia Satir og hypnoterapeuten Milton Erickson. Grinder og Bandler jobbet systematisk å forstå og kartlegge relevante menneskelige parametere innen språkstrukturer og atferdsmønstre med basis i underbevisstheten. I dette ligger at det ikke er mulig å få svarene via spørsmål til disse menneskene.

Gjennom to år tilbrakte Grinder og Bandler mye tid med geniene Perls, Satir og Erickson. Gjennom samvær og observasjon absorberte Grinder og Bandler deres språk- og atferdsmønstre, som de etterfølgende systematiserte og dokumenterte. Genienes ferdigheter ble eksplisitt formulert med henblikk på modellering av utvalgte ferdigheter.

I 1975 presenterte Grinder og Bandler de to første NLP-modeller i sine bøker “Structure of Magic I og II”. Dette var starten på NLP, som siden har utviklet seg under både gründerne og i hendene på andre sentrale NLP-personligheter i takt med NLP’s utbredelse.

NLP globalt anerkjent

NLP-metodikken har over tid vunnet sin anerkjennelse globalt pga. sin effektivitet hva angår både virkningsgrad, hastighet og varighet på endringer for personer og grupper. Nettopp dette har vært en av NLP’s største utfordringer op gjennom tiden. Konvensjonelle metoder fra de etablerte fagmiljøene viste seg mindre effektive enn NLP. Etablerte eksperter følte seg truet. I mange år skapte dette barrierer for NLP’s anerkjennelse som endringsmetodikk. Men dette er nå historie. NLP er globalt anerkjent gjennom objektivt konstaterbare bevis. Tvilere i de etablerte fagmiljøene har trykket NLP til sitt bryst. NLP er nå den globalt mest anerkjente metodikken for systematisk utvikling og endring av personer og grupper.

UCan - International Trainers Academy of NLP - ITA-sertifisering

John Grinder tar grep

Co-gründer av NLP, John Grinder, fremstår i dag som ankeret for den grenen av moderne NLP som er minst utvannet og minst populistisk – og dermed mest i tråd med den opprinnelige hensikten om modellering av “excellence”. NLP har siden starten utviklet seg både i tråd med og i strid med gründernes opprinnelige intensjon. John Grinder fant det etter hvert nødvendig å bidra til en kvalitetssikring av NLP-metodikken og dens utøvere. Derfor tok han initiativ til å stifte ITA – International Trainers Academy of NLP.

I tillegg mente Grinder at utbredelsen av NLP hadde gitt metodikken et fokus på det “bevisste sinn” (left brain) – i strid med det opprinnelige utgangspunktet med fokus på det “ubevisste sinn” (right brain). Derfor har John Grinder styrket NLP-metodikken med revitalisering av underbevissthetens betydning gjennom utviklingen av NLP New Code.

UCan utdanner våre studenter innen i John Grinder’s ånd og i samsvar med ITA standarden, slik som den forvaltes av stifterne John Grinder, Carmen Bostic St. Clair og Michael Carroll. Våre studenter sertifiseres av ITA. Som kvalitetsbetegnelse taler ITA for seg selv.