Ordet Coach forbindes typisk med sport. Idrettsutøvere bruker en coach for å forfine detaljene i den tekniske utførelsen av idretten. I senere tid har coach-begrepet også fått en annen betydning – både innen- og utenfor idretten. Coach – i forståelsen “mental trener” – har manifestet seg innen idretten som et supplement til toppidrettsutøvere – ut fra erkjennelsen av at veien til bedre prestasjoner også “sitter mellom ørene”.

Coaching har nådd både privatlivet og næringslivet. Man har lenge snakket om executive coaching av toppledere. Nå tilbys i økende grad coaching også til den øvrige organisasjonen som middel til å fremme prestasjonsnivået og medarbeiderutvikling.

Også privatpersoner oppsøker en coach for å få støtte til “å komme videre” på veien mot sine mål. Hvorfor? Fordi det ofte er vanskelig å selv å skape klarhet i egne mål, samt at det er kanskje enda vanskeligere å “løfte seg selv opp etter håret” – for å finne den riktige resepten til å realisere målene.

Les mer nedenfor om coaching generelt. Du kan også lese mer her om coaching for voksne og barn/ungdom.

Her er noen eksempler på hvilke utfordringer vi møter:

 • Takle/gjennomføre store endringer i livet: Karriere, samliv, økonomi etc.
 • Lederutvikling
 • Forbedre sosiale ferdigheter: sammenkomster, dating, holde foredrag etc.
 • Stressmestring
 • Selvfølelse
 • Selvtillit
 • Ytelse på arbeid og privat
 • Motivasjon
 • Mental trening – ytelsescoaching for idrettsutøvere
 • Livsstilsendring
 • Alderdom – savn, ensomhet
 • Sette mål – og nå de
 • Sinnemestring – stressmestring
 • Uvaner
 • Avhengighet
 • Evne til å ta beslutninger
 • Mentale konflikter
 • Skam og skyld
 • Utbrenthet
 • Forbedre forhold
 • Depresjon
 • Søvnvansker
 • Angst, frykt, fobier og traumer
NLP Practitioner

Coaching – definisjonen

Coaching er en kompetansebasert aktivitet. Det er en resultatsorientert interaktiv prosess mellom coach og klient der det er forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet/målene er oppnådd.

La oss gi definisjonen litt “kjøtt på beinet”.

Coaching er en forandrings- eller heller en forbedringsprosess. Det handler om å bevege seg fra “nåsituasjon” mot en fremtidig ønsket situasjon, et mål. Vi mennesker er typisk meget beviste på hva vi “ikke vil”. Det er tilsynelatende vanskeligere å uttrykke “hva vi vil”. Selv om vi konfronteres med: “Jeg hører hva du ikke vil ha, men hva vil du ha”, er vi oftest ikke i stand til å gi et godt svar.

Coaching bidrar til klarhet i “hva vi ønsker” – som en start på en prosess mot et mål. Coaching er en en-til-en prosess mellom den som søker klarhet i sine ønsker for fremtiden, kalles coachee eller klienten. Den personen som bidrar med struktur i søket etter klarhet, kalt coach.

En Coach er ikke en mentor som deler sin erfaring. Coach er en katalysator som hjelper klienten med å finne  egne svar og løsninger. Coach stiller effektive, bevisstgjørende spørsmål med henblikk på å “åpne dører” i klientens vanetenkning og begrensende tro i forhold egne muligheter.

Coaching er en systematisk og formalisert – men likevel høyst personlig – metode, som kombinerer dokumenterte, utprøvde teknikker for forandring med personlig vekst-teknikker og praktiske øvelser. Coaching er en “guidet” prosess som utløser klientens ressurser og potensial. Utgangspunktet for enhver coaching er at klienten “har alle ressurser som skal til for en endring”.

Hva vil jeg – og hvordan?

Coaching består langt på vei av to problemstillinger:

 • Hva vil jeg og hvordan skal jeg realisere det
 • Gjennomføring med henblikk på varig forandring og utholdenhet

Veien frem til klientens reelle ønsker for fremtiden, samt hva som er muligheter og barrierer på veien ditt, er ofte godt synlig for coach . Hvis imidlertid ikke dette kommer fra klientens selv, vil det ikke ha den tilstrekkelige kraften i selve gjennomføringen. Hvis en coach begynner å “forstå” en klient for godt, og legger inn sine egne verdier og erfaringer som resulterer i forslag til endring, kan det raskt bli en Rådgiverrolle eller Mentorrolle. Dette er ikke coaching. Klienten selv skal finne svarene ut i fra sin “modell av verden”.
Erfaring viser at klientens begrensende tro på egne evner og ferdigheter er den største barrieren for å sette høyere mål, samt etablere og gjennomføre en plan for å nå målet. Arbeidet med klientens begrensende tro er en helt fundamental komponent i coachingarbeidet.

Likeledes er det kritisk å mobilisere drivkraften for en forandring. Det er her bl.a. to type drivkrefter:

 • Bortifra-motivasjon – altså vekk fra det i nåsituasjonen som jeg ikke vil ha.
 • Henimot-motivasjon – altså imot det i fremtidig ønsket situasjon som jeg vil ha.

Hvorfor en coach?

Mennesker oppsøker en coach fordi de enten har en problemstilling / utfordring, som de ønsker hjelp til å mestre. Dette kan f.eks. være å mobilisere en mer konstruktiv holdning og atferd til kolleger og medarbeidere på jobben. Det kan være å mestre trangen til alltid å utsette alle gjøremål til i morgen og derved aldri få noe gjort. Det kan være å få hjelp til å endre livsstil. Det kan være å nå et “hårete mål” som ligger utenfor konfortsonen. Klienten ser her sin egen utfordring og antakelig også løsningen – altså lett sagt, men vanskelig gjort, ikke minst stå distansen fullt ut, samt å holde fast ved de gode, nye vanene.

Klienten kan oppsøke coach pga. generell misnøye med nåsituasjonen, og ser ikke noen vei ut. Her er utfordringen å skaffe klarhet og beslutning i alternativene for en bedre hverdag. Coachens oppgave er å bidra til klientens klarhet omkring hva vedkommende ønsker, og ikke ønsker.

Når fremtidig ønsket situasjon står klart for klienten, samt at løsningen og planene for å lykkes er definert, da gjenstår selve gjennomføringen. Coachens oppgave er å bistå til klientens gjennomføring av planen slik at gammel, begrensende tro ikke får lov å bli en brems på veien mot en ny fremtid. Det er her klientens og coachs samarbeid omkring motivasjonen “bortifra” og “henimot” er sentralt – kalt “pain and gain management”.

En vellykket coaching-relasjon

Det gjenstår avslutningsvis å presisere at i en velfungerende coachingrelasjon forstår og respekterer klienten og coach sine respektive roller og oppgaver. Det eksisterer en god kjemi, en tillitsfull og trygg atmosfære mellom de to som en fruktbar ramme for samarbeidet. Klienten skjønner at coach tror på vedkommendes muligheter og potensial for å lykkes. Det er etablert en coachingkontrakt som eksplisitt definerer forhåndsklarert hensikt, intensjon, ønskede mål og spesifikke bevis på at målet/målene er oppnådd.

Med dette som grunnlag burde forholdene ligge til rette for at klienten vil bli fornøyd med prosessen og den støtten vedkommende har fått underveis. Resultatet av prosessen og varigheten av den nye situasjonen kan selvsagt ikke coach garantere. Det er klienten som må gjøre jobben – om nødvendig “blod, svette og tårer” hvis utfordringen er tilstrekkelig stor, hindrene tilstrekkelig store, men motivasjonen og beslutsomheten tilsvarende stor.

Vil du bli coach?

Ovenfor har vi tilstrebt å gi et innblikk i hva coaching er, og når coaching er relevant. Hvis du trenger coaching selv, så vet du hvordan vi tenker og hva du kan forvente av oss. Hvis du ønsker å bli coach, så vet du nå hva vi utdanner og sertifiserer deg til å mestre den rollen.