Det er ikke merkelig om du ikke har hørt begrepet New Code NLP. Det meste av det NLP som undervises i Norge i dag omfatter i liten grad New Code, uten at utdanningen på noen måte blir mindreverdig av den grunn.

UCan og New Code NLP

Ucan Coaching & NLP Academy har imidlertid gjort et veivalg og lagt seg på en linje som i størst mulig omfang integrerer den seneste tenkningen omkring New Code NLP. Dette er det nærmeste man kommer NLP-co-creator John Grinders opprinnelige intensjon med NLP. Det samme gjelder for vår strategiske partner, Kompetansesenteret for NLP i Tromsø. Om du velger et utdanningstilbud med mer eller mindre New Code avhenger av den enkeltes preferanser. Vi vil nedenfor gi deg en introduksjon til forskjellene mellom New Code NLP og det som, for å markere forskjellen, kalles Classic Code NLP.

Bakgrunnen for New Code

John Grinder’s motiv for å utvikle NLP New Code – på grunnlag av sitt opprinnelige samarbeid med Richard Bandler – var dels å korrigere en del kritiske feil, men også å skape en enda raskere og mer effektiv prosess for endringsarbeid med klienter. En underliggende årsak for New Code-arbeidet var imidlertid også John Grinders konstatering av en økende tendens av sviktende kongruens hos utøvere av NLP, som ikke “tok sin egen medisin”.

Som studenter og utøvere av NLP tilslutter vi oss et felles etisk grunnlag som krever kongruens, altså overensstemmelse, mellom det vi predikerer om NLP og vår egen atferd i praksis (også når ingen ser oss). I de senere år har New Code NLP blitt formalisert i samarbeid mellom Grinder, Bostic og Carroll (NLP Academy) under ITA.

John Grinder sier selv:

New Code er et sett av mønstre som er utviklet midt på 80-tallet av meg selv med bidrag fra opprinnelig Judith Delozier og siden fra Carmen Bostic St. Clair. Motivasjonen for utviklingen av New Code er mange og inkluderer en konstatering av at den kodingen av mønstre, som jeg opprinnelig utførte sammen med Richard Bandler under utviklingen av NLP, inneholder et antall kritiske kodefeil.

På slutten av 70-tallet bemerket jeg et betydelig antall utdannede utøvere av NLP som var imponerende effektive i å praktisere endringsarbeid med deres klienter, samtidig som de samme utøverne av NLP hadde valgt eller manglet muligheten for å anvende de samme NLP-mønstrene på seg selv med samme suksess. Derfor startet jeg arbeidet med den intensjon å designe et sett av mønstre som ville både korrigere kodefeilene fra Classsic Code (som stammer fra mitt samarbeid med Richard Bandler i perioden 1974-78) og som ikke kunne presenteres effektivt med mindre utøveren var kongruent i forhold til eget bruk av dem.

New Code vs. Classic Code

I kritikken av NLP Classic Code er det som nevnt ovenfor identifisert feil som New Code korrigerer – slik som NLP-co-gründer John Grinder ser det. Disse feilene står i kontrast til det såkalte “N step Reframing” formatet som utgjør selve broen mellom Classic Code og New Code.

Fire elementer adskiller New Code fra Classic Code:

  1. Klientens underbevissthet tar eksplisitt ansvar for valget av de kritiske elementene: Ønsket tilstand, Ressurser og Ny atferd.
  2. Klientens underbevissthet er eksplisitt involvert i alle kritiske steg i prosessen
  3. Elementet Nye atferd må tilfredsstille den opprinnelige positive intensjonen av den tidligere atferd som ønskes endret.
  4. Manipulasjonen/endring skjer på nivået “tilstand” i motsetning til “atferd”

Det ses at to vesentlige begreper går igjen, nemlig

  • Underbevissthet – i motsetning til bevissthet
  • Tilstand og intensjon – i motsetning til atferd

Grunnleggende for New Code er samspillet mellom høyre og venstre hjernehalvdel. Ulike øvelser oppnår den ønskede effekten.

Praktisering av New Code

Erfaringer med de nye mønstrene i New Code vedr. underbevisstheten har ført til det som kalles “Know-nothing state”.

En av de fundamentale strategiene bak New Code var nettopp å utvikle et sett av aktiviteter (øvelser) som fører til en automatisk aktivering av klienten i en såkalt “innholdsfri High performance state”.

Det som ovenfor – i ord – kan synes komplisert, er i virkeligheten relativt enkelt på kunnskapsnivå. Til gjengjeld er New Code teknikkene så effektive/virkningsfulle at de krever et høyt nivå av NLP-ferdigheter og konsekvensforståelse for å kunne praktiseres korrekt og trygt. Derfor kreves det sertifisering i minimum NLP Practitioner (Classic Code) for å kunne oppnå sertifisering i NLP New Code.

Les mer om UCan’s tilbud innen ITA-sertifisert NLP New Code Practitioner.

UCan - Logo ITA og New Code NLP